امروز : 124
ديروز : 133
ماه : 257
 
  آیین نامه ها و فرم ها
   
مجموعه مقررات و قوانين مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه مراغه

 

فصل اول: کنفرانس‌های علمی خارج کشور

  •  

               §     شیوه نامه اجرائی شرکت در مجامع علمی بین المللی خارج از کشور 
               §     فرم تقاضای شرکت اعضای هیأت علمی در مجامع بین المللی خارج از کشور (فرم 1 و 2)        
               §     فرم گزارش علمی اعضای هیأت علمی در مجامع بین المللی خارج از کشور (فرم 3 و 4)         

 

 

فصل دوم: فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی
 

               §     آئین نامه و شیوه نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
                                       §
    آئین نامه استفاده از فرصت‌های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی  
                                       §     شیوه نامه استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی 
                                       §     شیوه نامه فرصت مطالعاتی داخل کشور 
               §     کاربرگ درخواست عضو هیأت علمی گروه / دانشجوی دکتری جهت استفاده از فرصت مطالعاتی 
               §     کاربرگ درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی 
               §     کاربرگ درخواست دانشکده برای استفاده از فرصت مطالعاتی 
               §     پرسشنامه متقاضیان استفاده کننده از فرصت مطالعاتی 
                                       §
    پرسشنامه متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت - دو ماهه تابستانه 
                                       §     پرسشنامه متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی بلند مدت - داخل یا خارج از کشور 
               §     فرم گزارش فرصت مطالعاتی عضو هیأت علمی 
               §     فرم گزارش فرصت مطالعاتی عضو هیأت علمی توسط گروه 
               §     فرم گزارش فرصت مطالعاتی عضو هیأت علمی توسط دانشکده 


فصل سوم: چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین المللی
 


 

فصل چهارم: دعوت نامه
 


 

فصل پنجم: دانشجویان غیر ایرانی
 

               §     فرم پذیرش دانشجویان غیر ایرانی (فارسی)                  
               §     فرم پذیرش دانشجویان غیر ایرانی (انگلیسی)                


فصل ششم: استاد مهمان
 

               §     فرم مشخصات استاد مهمان (فرم 1)                        
               §     فرم تقاضای همکاری استاد مهمان                           


فصل هفتم: دانشجویان دکتری
 

               §     شیوه نامه اجرائی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور            
               §     فرم وثیقه ملکی دانشجویان دکتری جهت استفاده از فرصت مطالعاتی             
               §     فرم تعهد کارمندی دانشجویان دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی         


                                             فصل هشتم: کارگاههای تخصصی