English

معرفی دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی

پیشرفت علم و تکنولوژی در هر جامعه‌ای مستلزم فراگیری دانش‌های جدید  و گسترش مرزهای دانش در زمینه‌های مختلف است. بی‌شک در راه تحقق این امر تبادل دانش و تجربیات علمی بین جوامع امری حیاتی است. لذا نقش مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه، به‌ عنوان متولی ارتباطات علمی و بین‌المللی، تلاش در جهت فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای روابط بین‌المللی همه‌ جانبه است. دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه مراغه ضمن انجام وظایف اداری روزمره به اموری که به تعاملات دانشگاه با نهادهای آموزشی و پژوهشی بین المللی مربوطند، نیز می‌پردازد. همینطور پیگیر برنامه‌هایی به‌ منظور توسعه روابط با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی خارجی و بهره‌برداری مؤثر از این مناسبات نیز می‌باشد. شایان ذکر است این دفتر هم اکنون تحت‌ نظر مستقیم ریاست دانشگاه اداره می‌شود و در راستای همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی؛ موفق به انعقاد تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مختلفی با دانشگاههای بین المللی شده است. اهداف کلی دفتر مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی عبارتند از:

* بین‌المللی‌سازی فعالیت‌ها و برنامه‌های دانشگاه به‌ عنوان یک هدف راهبردی
* نهادینه ساختن همکاری‌های بین‌المللی به‌ عنوان یک ضرورت برای دانشگاه