English

کنفرانس ها و کارگاه های بین المللی

حمایت از شرکت اعضای هیأت علمی جهت ارائه جدیدترین یافته ها در کنفرانسها و همچنین آشنایی با به روزترین دستاوردهای علمی ارائه شده در کارگاههای بین المللی از جمله مهمترین فعالیت های دانشگاه می باشد. بنابرین بر اساس شیوه نامه های موجود از  حضور اعضای هیأت علمی در کنفرانسها و کارگاههای بین المللی پشتیبانی می گردد.

برای مشاهده دستورالعمل و فرم های مربوطه به بخش
آئین نامه ها  و فرم ها مراجعه فرمائید.