English

اساتید همبسته(Adjunct Professor)

با توجه به اهمیت روزافزون گسترش فعالیت های علمی بین المللی، دانشگاه در صدد است از تجربیات و توانمندی های اساتید خارج از کشور استفاده نماید. از اینرو آئین نامه  اساتید همبسته توسط دفتر همکاری های علمی بین المللی تهیه شده است.

لینک دانلود آئین نامه