English

فرصت های مطالعاتی

          شرایط استفاده از دوره هاي تحقيقاتي كوتاه مدت دانشجويان دكتری
 
            1. گذراندن امتحان جامع و تصويب نهايي پيشنهاديه رساله
            2. دریافت مدرک زبان بصورت یکی از موارد زير:

* كسب حداقل 480امتياز از امتحان TOLIMO
* كسب حداقل 50 امتياز از امتحان MSRT
* كسب حداقل 5.5 امتياز از امتحانIELTS
* كسب حداقل 60 امتياز از امتحان TOEFL
           3. دارا بودن پذيرش دانشگاه /موسسه خارج از كشور (از كـشور هـاي توافـق شـده بـا اداره كـل بـورس و امـور دانشجويان خارج)
           4. دارا بودن اصل پذيرش با قيد تاريخ دقيق شروع و طول مدت دوره به امضاي استاد راهنماي خارج

5. موقع خروج از کشور از تاريخ شروع دوره نبايد كمتر از دو سال و بيش از سه و نيم سال گذشته باشد.مراحل پذیرش
 
1.ثبت نام در سامانه سجاد و دریافت کد رهگیری
2.تكميل فرم مشخصات و اطلاعات دانشجويان متقاضي
3.تصويب تقاضاي دانشجو در شوراي گروه/دانشكده
4.ارسال كليه مدارك مربوطه به مدیریت همکاری های علمی و بین المللی جهت بررسي و تصويب
5.معرفي دانشجو به اداره كل بورس و امور دانـشجويان خارج وزارت علوم تحقيقات و فناوري
فرم ها (فرصت مطالعاتی دانشجویان مقطع دکتری)
* كاربرگ استفاده از فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت تحقيقاتي داخل و خارج از كشور
* کاربرگ مشخصات دانشجو(بر اساس گذرنامه)
* طرح و هدف از گذراندن دوره فرصت تحقيقاتي خارج از كشور
*
ميزان مقرري و كمك هزينه بليط و بيمه فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج (دانشجويان غير بورسيه)
* شرايط ضامنين 
*
فرم تعهد كارمندي دانشجويان دوره دكتري جهت استفاده از فرصت تحقيقاتي 
*
كاربرگ بررسي لغو تعهدات فرصت تحقيقاتي (خارج از کشور)
*
كاربرگ بررسي لغو تعهدات فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت( داخل كشور) 

شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور