امروز : 73
ديروز : 71
ماه : 2837
 
  فرصتها


1.  ایکارد - ICARD

                       §    معرفی
                       §    آئین نامه طرح ایکارد
                       §    دستورالعمل اجرائی طرح ایکارد
                       §    فرم تقاضی شرکت در طرح ایکارد


2. ایسد - ICED

                       §    معرفی
                       §    آئین نامه طرح ایسد
                       §    دستورالعمل اجرائی طرح ایسد
                       §    فرم تقاضی شرکت در طرح ایسد


3.  پژوهش‌های مشترک بین المللی - ICRP

                       §    فراخوان سال 95


4. حمایت از دانشجویان دکتری

                       §    حمایت از شرکت دانشجویان دکتری در همایش‌های بین المللی


5. جندی شاپور

                       §   فراخوان شرکت در برنامه پژوهشی جندی شاپور سال 95
                       §    فرم تقاضای شرکت در برنامه پژوهشی جندی شاپور

 

6. پیترو دلا واله

                       §    فراخوان شرکت در برنامه پژوهشی پیترو دلا واله


7. کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی - پژوهشی

                       §    اولین کارگاه آموزشی جداول زیستی اکولوژیک - سال 94
                       §    دومین کارگاه آموزشی جداول زیستی اکولوژیک - سال 95


8. بورس‌ها

                       §    فراخوان شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کارگاه آموزشی آشنائی با بورس

 

9. DAAD

                       §    مراحل و جزئیات درخواست بورس
                             §    چک لیست درخواست بورس
                             §    لینک‌های مفید جهت کسب اطالاهات در خصوص DAAD
                       §    بورس‌های تحقیقاتی 1 الی 3 ماهه در تابستان 2017 برای محققان و اعضای هیئت علمی
                       §    بورس‌های تحصیلی برای دوره دکتری و دانشجویان دکتری