امروز : 61
ديروز : 71
ماه : 2825
 
  آیین نامه ها و فرم ها
   
مجموعه مقررات و قوانين مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه مراغه
...................................................................................................................

 کنفرانس‌های علمی خارج از کشور

گردش کار شرکت در سمینار های معتبر بین المللی
 
  •  

                     شیوه نامه اجرائی شرکت در مجامع علمی بین المللی خارج از کشور


             $  فرم تقاضای شرکت اعضای هیأت علمی در مجامع بین المللی خارج از کشور (فرم 1 و 2)- pdf
               $  فرم تقاضای شرکت اعضای هیأت علمی در مجامع بین المللی خارج از کشور (فرم 1 و 2)- word      

                $  فرم گزارش علمی اعضای هیأت علمی در مجامع بین المللی خارج از کشور (فرم 3 و 4)- pdf
               $  فرم گزارش علمی اعضای هیأت علمی در مجامع بین المللی خارج از کشور (فرم 3 و 4)- word

              $ تقاضای تنخواه گردان جهت شرکت در کنفرانس­های
خارج از کشور

 
                
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی
  
گردش کار استفاده از فرصت های مطالعاتی اعضای هیئت علمی
 
             
                    * آئین نامه استفاده از فرصت‌های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی  
                    *  شیوه نامه استفاده از فرصت مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی 
                    *  شیوه نامه فرصت مطالعاتی دانشگاه مراغه 

                 §  پرسشنامه متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت - دو ماهه تابستانه 
               §  
پرسشنامه متقاضیان استفاده از فرصت مطالعاتی بلند مدت - داخل یا خارج از کشور 
               §   
کاربرگ درخواست عضو هیأت علمی جهتاستفاده از فرصت مطالعاتی 
               §
  کاربرگ درخواست گروه  جهت استفاده از فرصت مطالعاتی 
               §   
کاربرگ درخواست دانشکده برای استفاده از فرصت مطالعاتی 

              §   فرم گزارش فرصت مطالعاتی عضو هیأت علمی 
               §   
فرم گزارش فرصت مطالعاتی عضو هیأت علمی توسط گروه 
               §  
فرم گزارش فرصت مطالعاتی عضو هیأت علمی توسط دانشکده
 
                                        
           
               
                               .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                    کارگاههای تخصصی

 
                §   فرم شرکت در کارگاههای آموزشی خارج از کشور ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 دانشجویان دکتری
گردشکار استفاده از فرصت مطالعاتی ویژه دانشجویان دکتری
 

          *     شیوه نامه اجرائی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج کشور 

         §     فرم وثیقه ملکی دانشجویان دکتری جهت استفاده از فرصت مطالعاتی             
         §
    فرم تعهد کارمندی دانشجویان دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 دعوت نامه
 

             §     فرم دعوت از کارشناسان و مدیران خارجی   
           §    
فرم مشخصات میهمانان خارجی 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 استاد مهمان
 

               §     فرم مشخصات استاد مهمان (فرم 1)                        
          §
    فرم تقاضای همکاری استاد مهمان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 دانشجویان غیر ایرانی
 

       *  آئین نامه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی بورسیه
         * آئین نامه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی بورسیه        §     فرم پذیرش دانشجویان غیر ایرانی (فارسی)                  
        §     فرم پذیرش دانشجویان غیر ایرانی (انگلیسی)
               


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین المللی

 
              
                 §    
نمونه یادداشت تفاهم همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری بین دانشگاهی
 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------