English

فرصت های مطالعاتی

          شرایط استفاده از دوره هاي تحقيقاتي كوتاه مدت دانشجويان دكتری
 
            1. گذراندن امتحان جامع و تصويب نهايي پيشنهاديه رساله
            2. دریافت مدرک زبان بصورت یکی از موارد زير:

* كسب حداقل 460 امتياز از امتحان TOLIMO
* كسب حداقل 50 امتياز از امتحان MSRT
* كسب حداقل 5 امتياز از امتحانIELTS
* كسب حداقل 500 امتياز از امتحان TOEFL
           3. دارا بودن پذيرش دانشگاه /موسسه خارج از كشور (از كـشور هـاي توافـق شـده بـا اداره كـل بـورس و امـور دانشجويان خارج)
           4. دارا بودن اصل پذيرش با قيد تاريخ دقيق شروع و طول مدت دوره به امضاي استاد راهنماي خارج
5. موقع خروج از کشور از تاريخ شروع دوره نبايد كمتر از دو سال و بيش از سه و نيم سال گذشته باشد.


مراحل پذیرش
 
1.ثبت نام در سامانه سجاد و دریافت کد رهگیری
2.تكميل فرم مشخصات و اطلاعات دانشجويان متقاضي
3.تصويب تقاضاي دانشجو در شوراي گروه/دانشكده
4.ارسال كليه مدارك مربوطه به مدیریت همکاری های علمی و بین المللی جهت بررسي و تصويب
5.معرفي دانشجو به اداره كل بورس و امور دانـشجويان خارج وزارت علوم تحقيقات و فناوري
 شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور