English

ماموریت پژوهشی خارج از کشور

با توجه به اهمیت فعالیت های علمی بین المللی مأموریت های پژوهشی خارج از کشور توسط دانشگاه تعریف شده است.
این مأموریت ها شامل:
- مأموریت پژوهشی کوتاه مدت خارج از کشور (ویژه فصل تابستان)
-  مأموریت پژوهشی بلند مدت خارج از کشور

 از اینرو دفتر همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه هماهنگی های لازم و تهیه شیوه نامه های این دوره ها را بر عهده دارد.
برای مشاهده دستورالعمل و فرم های مربوطه به بخش
آئین نامه ها و فرم ها مراجعه فرمائید.